මුහර්රම් ගැන පහදා දීම?

මුහර්රම් ගැන පහදා දීම?

කතිකාචාර්ය : මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.

විචාරය කිරීම: සෆර් සාලිහ්

කෙටි හැඳින්වීම

1.මුහර්රම් මාසයේ ආරම්භය
2. මුහර්රම් උපවාස

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්