මුහර්රම් ගැන පහදා දීම?

මුහර්රම් ගැන පහදා දීම?

කෙටි හැඳින්වීම

1.මුහර්රම් මාසයේ ආරම්භය
2. මුහර්රම් උපවාස

ඔබගේ වටිනා අදහස්