ශිර්ක් කෙටි හැඳින්වීමක්

ශිර්ක් කෙටි හැඳින්වීමක්

කෙටි හැඳින්වීම

ශිර්ක් හෙවත් අල්ලාහ් දෙවිඳුන්ට ආදේශ කිරීම යන මාතෘකාව යටතේ වචන ස්වල්පයක් මෙහි ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ඔබගේ වටිනා අදහස්