Vad anser Islam om Terrorism?

Download
Send a comment to Webmaster

Detailed Description

  Vad anser Islam om Terrorism?

  ماذا يقول الإسلام عن الإرهاب؟

  [ اللغة السويدية ]

  En av de mest utmärkande kännetecknen hos den tid som vi lever i idag är den överväldigande närvaron av våld i våra samhällen. Antingen det är en bomb som briserar på en marknadsplats, eller en flygkapning där oskyldiga människor hålls som gisslan för politiska motiv, så lever vi i en tid där manipulerande av etniska grupper (sekter) och förluster av oskyldiga liv har blivit vardagsmat.

  Så är våldets genomgripande natur, som inte känner några gränser. Att "terrorism" är ansett att vara en av de största hindren mot fred, säkerhet och trygghet i våra samhällen. Ordet terrorism blev allmänt använt endast för några årtionden sedan. Något som är olyckligt med denna nya terminologi är att den begränsar definitionen av terrorism till det som utförs av små grupper eller individer. Terrorism är faktiskt ett globalt problem och tar sig uttryck i många olika former. Dess utövare kan inte placeras i fack och passar inte in i någon stereotyp. De som betraktar människoliv som något utan värde och som har makten att få människoliv att vara något av en förbrukningsvara finns i alla olika samhällsskikt. Det kan vara den anställde, fylld av frustration, som kallblodigt mördar sina kollegor eller den förtryckte invånaren i ett ockuperat land som ventilerar sin ilska genom att spränga en skolbuss full med oskyldiga barn. Dessa är de terrorister som framkallar vår vrede och avsky. Ironin i detta är att de politiker som underblåser etniska motsättningar mellan folk för att säkra sina egna positioner, statsöverhuvudet som beordrar flygbombningar av hela städer, och de styrande råden som kväver miljoner civila till döds med sina olagliga sanktioner, väldigt sällan straffas för sina brott mot mänskligheten.

  Det är denna inskränkta definition av terrorism som har fått Muslimer att bli associerade med förstörelse och terror. Som ett resultat av detta blir de själva offer för hat, våld och terrorhandlingar.

  Ibland hålls till och med Islams religion ansvarig för icke-Muslimers gärningar!

  Kan det vara möjligt att Islam, vars ljus avslutade medeltidens mörka tidsålder i Europa, nu är ansvarig för terrorns tidsålder? Kan en tro som har över en miljard följeslagare runt om i världen och över 7 miljoner i Amerika, förespråka dödandet och stympandet av oskyldiga människor? Kan Islam, vars namn i sig betyder "frid" och "underkastelse till Gud", uppmuntra sina utövare att verka för död och förstörelse? Är detta möjligt?

  Människolivets helighet:

  Den Heliga Koranen säger:

  "...tag inte andras liv – Gud har förklarat [livet] heligt – annat än i rättfärdigt syfte. Detta är vad Han befaller er, kanske skall ni använda ert förstånd." (6:151)

  Islam anser att alla livsformer är heliga, okränkbara. Men det mänskliga livets helighet har en speciell plats och status. Den första och viktigaste grundläggande rättigheten hos en människa är rätten att leva.

  Den Heliga Koranen säger:

  "...om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedesfördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han räddat hela människosläktet." (5:32)

  Så stort är värdet av ett enda människoliv att Koranen likställer det orättfärdiga tagandet av ett enda människoliv med dödandet av hela mänskligheten. Detta visar att Koranen förbjuder mord och dråp i mycket klara ordalag.

  Att ta en kriminells liv, utfört av staten eller statsmakten för att skippa rättvisa är nödvändigt för att uppräthålla lag och ordning och samhällets säkerhet och trygghet. Endast en lämplig och kompetent domstol kan avgöra om en individ har förverkat sin rätt att leva genom att han förkastat andra människors rätt till liv och trygghet.

  Etik och moral under krig:

  Även i en krigssituation så påbjuder Islam att man behandlar fienden värdigt på slagfältet. Islam har dragit en klar gräns mellan kombatanterna och de civila i fiendelandet. Det gäller alltså kvinnor, barn, gamla, och de som ej är kapabla att strida osv. Profeten Muhammad (fvmh) brukade förbjuda soldaterna från att döda kvinnor och barn [1] och han brukade instruera dem: {...lemlästa inte, förråd inte, överdriv inte, döda inte de nyfödda.} [2]. Profeten Muhammad (fvmh) förbjöd också att man bestraffade med eld. [3]

  Sålunda är de som icke deltar i striderna garanterade att deras liv är i säkerhet även fast deras land eller stat ligger i krig mot en Islamisk stat.

  Jihad:

  Emedan Islam generellt sett är missförstådd i väst, så väcker väl ingen Islamisk term så mycket starka känslor som ordet "Jihad". Termen "Jihad" har missbrukats brett, till exempel för att framställa bisarra bilder av våldsamma Muslimer som tvingar folk att underkasta sig Islam med hjälp av svärdet. Denna myt har hållits vid liv under århundraden av misstro både före och efter korstågen.

  Tyvärr så lever denna myt även idag.

  Ordet Jihad kommer från grundverbet jahada, vilket betyder kamp, ansträngning. Så ordagrant är Jihad en kämpagärning. Profeten Muhammad (fvmh) sade att det största Jihad är att kämpa mot de lömska impulserna från ens egen själ. Så Jihad refererar i första hand till människans inre kamp för att leva ett liv i godhet och underkastelse till Gud i livets alla skeden.

  I andra hand refererar Jihad till kampen mot orättvisor. Islam, liksom många andra religioner, tillåter väpnat självförsvar, eller vedergällning mot tyranni, exploatering, och förtryck. Den Heliga Koranen säger:

  " Varför skulle ni inte kämpa för Guds sak och för de försvarslösa män, kvinnor och barn, som ropar: 'Herre! För oss ut ur detta land av förtryck och sänd oss i Din nåd en beskyddare, ja, sänd oss i Din nåd en hjälpare!'" (4:75)

  Sålunda påbjuder Islam sina följeslagare att göra sitt bästa för att rena sig själva, och även att etablera fred och rättvisa och att bekämpa det förtryck som finns runt omkring henne.

  Som Martin Luther King Jr. sade:

  " Vi, i denna generation, kommer inte bara att få ångra det onda människornas hatiska ord och handlingar, utan också den talande tystnaden hos de goda människorna."

  Islam påbjuder alla Muslimer att verka för att uppräthålla den balans i vilken Gud skapade allting. Men, oavsett hur legitim orsaken än må vara, så förlikar sig aldrig den Heliga Koranen med dödandet av oskyldiga människor. Att terrorrisera den civila befolkningen kan aldrig kallas för Jihad och kan aldrig vara förenlig med Islams lära.

  Tolerans genom historien:

  Även lärda i väst har förkastat myten om Muslimerna som tvingar andra att konvertera. Den berömde historikern De Lacy O'Leary skrev:

  "Historien gör det klart att legenden om fanatiska Muslimer som sveper över världen och med svärdet tvingar besegrade folkslag att anta Islam, är en av de mest otroligt absurda myter som historikerna någonsin fört vidare." [4]

  Muslimerna regerade över Spanien under i stort sett 800 år. Under denna tid, och tills de tvingades ut, så var befolkningen där blomstrande och välmående. Dessutom så har de Kristna och Judiska minoriteterna i mellanösterns Muslimska länder överlevt i århundraden. Länder som Egypten, Marocko, Palestina, Libanon, Syrien, och Jordanien har alla en betydande Kristen och/eller Judisk befolkning.

  Detta är inte så konstigt för en Muslim, för hans tro förbjuder honom att tvinga andra till hans synsätt.

  Den Heliga Koranen säger:

  " Tvång skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt." (2:256)

  Islam; den store förenaren:

  Långt ifrån att vara en militant lärosats, så är Islam ett levnadssätt som står över raser och etnisk tillhörighet. Den Heliga Koranen påminner oss gång på gång om vårt gemensamma ursprung:

  " Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och vi har samlat er i folk och stammar, för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den bäste av er den vars Gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt." (49:13)

  Så, det är universialismen i Islams läror som gör att det är den snabbast växande religionen i världen. I en värld full av konflikter, djupa motsättningar mellan människor, en värld som hotas av terrorhandlingar som utförs av individer och stater, är Islam ljuspunkten som ger hopp om framtiden.

  [1] Återgiven i Saheeh al-Bukhari

  [2] Återgiven i Saheeh Muslim

  [3] Återgiven i Abu Dawood

  [4] Islam at the crossroads, London, 1923, sidan 8.

  Sources:

  Categories: