சுன்னாஹ் தொழுகையின் சிறப்பு

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

விபரமான விளக்கம்

  Rdd; mHuhjpgh

  (Rd;dj; njhOifapd; rpwg;Gfs;)

  vy;yhg; GfSk; my;yh`; xUtDf;Nf! ]yhj;Jk;> ]yhKk; egpfs; ehafk; (]y;) mtHfs; kPJ epytl;Lkhf.

  kWik ehspy; mbahdplk; Kjd;ikahf tprhuid nra;ag;gLtJ njhOifiag; gw;wpahFk;. mij me;j mbahd; G+uzkhf epiwNtw;wpapUe;jhy;>> G+uzkhf ed;ik vOjg;gLk;. mJ G+uzk; ngwtpy;iy vd;why;>> vdJ mbahdpd; Rd;dj;jhd njhOifiag;ghUq;fs; mijf; nfhz;L mtdpd; gHohd njhOifia epug;Gq;fs; vd;W my;yh`; thdtHfisg; ghHj;Jf; $Wfpwhd;. vd egp (]y;) mtHfs; etpd;whHfs;.

  (Mjhuk; m`;kj;)

  Rdd; mHuhjpgh (Rd;dj;jhd njhOifapd;) rpwg;G

  xU mbahdhd K];ypk; xt;nthU ehSk; ,iwtDf;fhf gHohd njhOif my;yhky; Nkyjpfkhf 12 uf;mj;Jfs; njhOJ te;jhy; mtDf;fhf ,iwtd; Rtdj;jpy; xU tPl;il fl;Lfpwhd;. vd egp (]y;) mtHfs; etpd;whHfs;.

  (Mjhuk; K];ypk;)

  G[;H njhOifapd; Rd;dj;

  g[;H njhOifapd; ,ﷻ‬ uf;mj;Jfs; cyfKk; mjpy; cs;stw;iwia tplTk; rpwe;jjhFk;. vd egp (]y;) mtHfs; etpd;whHfs;.

  ,d;Dk; Map\h (uyp) md;`h mtHfs; $WfpwhHfs;:

  egp (]y;) mtHfs; g[;H Rd;dj;Jfs; ,uz;L uf;mj;Jfs; kPJ fhl;Lk; mf;fiu Kf;fpaj;Jtj;ij tpl NtW ve;j egpyhd njhOiff;Fk; fhl;bajpy;iy.

  Y`H k/upg; ,\htpd; Rd;dj;

  egp (]y;) mtHfs; Y`H njhOiff;F Kd;G ehd;F uf;mj;Jfs; vdJ tPl;by; njhOJte;jhHfs;. gpd;G ntspr; nrd;W kf;fis njhOtpg;ghHfs;. mjd; gpd; tPl;by; Eioe;J ,uz;L uf;mj;Jfs; njhOthHfs;. ,d;Dk; k/upg; njhOifiaAk; njhOtpj;J tpl;L ,uz;L uf;mj;Jfs; njhOthHfs;. ,\hitAk; njhOtpj;j gpd;G vdJ tPl;by; Eioe;J ,uz;L uf;mj;Jfs; njhOJte;jhHfs;. vd Map\h (uyp) md;`h mwptpf;fpwhHfs;.

  (Mjhuk; K];ypk;)

  [_k;Mtpd; Rd;dj;

  cq;fspy; xUtH [_k;Mj; njhOJ tpl;lhy;> mjd; gpwF (gs;spapy;) ehd;F uf;mj;Jfs; njhOJ nfhs;sl;Lk;. vd egp (]y;) mtHfs; etpd;whHfs; (Mjhuk; K];ypk;)

  ,g;D ckH (uyp) mtHfs; mwptpf;fpwhHfs;: egp (]y;) mtHfs; [_k;M Kbe;jJk; ntspahfpr; nry;Yk; tiu njhokhl;lhHfs; gpd;G mtHfspd; tPl;by; ,uz;L uf;mj;Jfs; njhOthHfs;. (Mjhuk; K`;ypk;)

  Rd;dj;jhd njhOifapy; mjpfj;ij ehbdhy;>>

  *m];H njhOiff;F Kd; ehd;F uf;mj;Jfs; njhOgtUf;F my;yh`; mUs; nra;fpwhd; vd egp (]y;) mtHfs; etpd;whHfs;. (Mjhuk; mG+jhTj;> jpHkjp)

  *NkYk; egpatHfs; $wpdhHfs;: ahH Y`Uf;F Kd; ehd;F uf;mj;JfSk;> mjw;Fg; gpd; ehd;F uf;mj;JfisAk; Ngdpf; nfhs;fpd;whNuh> mtUf;F my;yh`; eufj;ij `uhkhf;fptpl;lhd;. (Mjhuk; mG+jhTj;> jpHkjp)

  *,d;Dk; xt;nthU mjhDf;Fk; ,fhkj;Jf;Fkpilapy; njhOifAz;L. xt;nthU mjhDf;Fk; ,fhkj;Jf;Fkpilapy; njhOifAz;L. xt;nthU mjhDf;Fk; ,fhkj;Jf;Fkpilapy; njhOifAz;L.%d;whtJ jlit ehbatUf;F vd egpatHfs; $wpdhHfs;.

  TOtpd; ,uz;L uf;mj;Jffs; Rd;dj;jhfpd;wd

  egpatHfs; gpyhy; (uop)atHfsplk; gpyhNy! ePH ,];yhj;jpy; nra;j ckf;F tpUg;gj;Jf;Fupa nraiyg; gw;wp nrhy;thahf. Vnddpy; ehd; Rtdj;jpy; vd; Kd; cd; ghjzpfspd; rg;jj;ij nrapAw;Nwd; vd;whHfs;. mjw;F gpyhy; ehd; ,utpNyh gfypNyh TOr; nra;J me;j TOTld; vd;fF (my;yh`;) Vw;gLj;jg;gl;lij njhOtij tpl ehd; vdf;F tpUg;gj;Jf;Fupa ve;j mkiyAk; nra;atpy;iy. (Mjhuk; G`hhp K];ypk;)

  Y`h tpj;H njhOifapd; rpwg;G

  vdf;F vd; NjhoH (]y;) mtHfs; xt;nthU khjKk; %d;W ehl;fs; Nehd;G Nehw;gijAk;> ,uz;L uf;mj;ij Y`hj; njhOifiaAk;> ehd; J}q;F Kd; tpj;H njhOkhWk; cgNjrpj;jhHfs;. vd mG+ `{iuuh (uop) mtHfs; mwptpf;fpwhHfs;. (G`hhp K];ypk;)

  ,utpd; gpw;gFjpapy; tpopj; njhOtjw;F jd;dhy; ,ayhJ vdf;fhz;gtUf;Nf> J}q;Fk; Kd; tpj;H njhOtJ Rd;dj;jhFk;. mg;gb ,aYk; vdf; fz;ltUf;F ,utpd; gpw;gFjpNy rpwe;jjhFk;.

  egpatHfs; $wpdhHfs;: flikahf;fg;gl;l njhOiff;Fg; gpwF tpj;H njhOif rpwe;jjhFk;. (K];ypk;)

  Map\h (uop) md;`h $WfpwhHfs;: egpatHfs; jd; ghjq;fs; fhakhFk; tiu ,uhj; njhOthHfs;. mg;NghJ ehd; my;yh`;tpd; J}jNu! Kd;gpd; ghtq;fs; kd;dpf;fg;gl;l ePq;fs; ,g;gb nra;a Ntz;lhk; vd ehd; mtHfSf;F $WNtd;. mjw;F mtHfs; ehd; ed;wpAs;s mbahdhf ,Uf;f Ntz;lhkh vdf; $WthHfs;.

  (G`hhp K];ypk;)

  jkpopy;: kt;ytp K`k;kj; ,k;uhd; (fG+up)