அறிவியல் வகைகள்

அஸ் ஸலாத் (தொழுகை)

ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் இஸ்லாத்தின் முதல் தூணாகிய தொழுகை பற்றி அறிய வேண்டும். தொழுகையின் அடிப்படை விதிகள், முறைகள், அதன் சிறப்புகள், கடமையான, சுன்னத்தான விஷயங்கள், மறதியின் போது செய்யும் சஜதா பற்றிய விபரங்கள்

பொருட்ளின் எண்ணிக்கை: 10

رأيك يهمنا