அறிவியல் வகைகள்

معلومات المواد باللغة العربية

இஸ்லாத்தின் பெயரில் இயங்கும் இஸ்லாம் அல்லாத பிரிவுகள்

பொருட்ளின் எண்ணிக்கை: 1

  • தமிழ்

    YOUTUBE

    "அறிமுகம். பாதிமிய்யாக்களும் பாதினிய்யாக்களும். அஸ்ஹர் பல்கலைக்கழகமும் பாதிமிய்யாக்களும் மௌலித், மீலாத்விழாக்கள் இவர்களின் உருவாக்கமே. ஆட்சி ஆரம்பம் : ஹி.296 - உபைதுல்லாஹ் அல் மஹ்தி. ஆட்சி முடிவு : ஹி 6ம் நூற்றாண்டின் இறுதி - அல் ஆழிதுபிலலாஹ். (14 ஆட்சியாளர்கள்). ஆட்சிப்பரப்பு : டியுனிஸியா - மொரோக்கோ - எகிப்து - ஸிரியா. சிலுவைப் போரில் கிறிஸ்தவர்களுக்கு உதவியவர்கள்"