அறிவியல் வகைகள்

  • தமிழ்
    விரிவுரையாளர்கள் : மௌலவி S.L. நவ்பர் மீளாய்வு செய்தல் : முஹம்மத் அமீன்

    மன்ஹஜ் அல் இஸ்லாம் கருத்துக் களம் – தஅவா பணியில் ஈடுபடும் அஷ் ஷெய்க் அப்துல் வதூத் ஜிப்ரி அவர்களுடன் கருத்து பரிமாறல். ஆசிரியர்; 1. பின்ளைகளை அமானிதமனாக நடத்தவேண்டும். 2. வேலையை திறமையாக செய்ய வேணடும். 3. வேலையை முழுமையாக செய்ய வேண்டும். 4. பல்வேரறு தரத்தை சார்ந்த மாணவர்கள் கவணம் செலுத்த வேண்டும். 5. ஆடைகள், ஒழுக்கங்கள் பற்றி கவணம்செலுத்த வேண்டும் மனணவர்கள்; ஆசிரியரை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும்

رأيك يهمنا