அறிவியல் வகைகள்

  • தமிழ்

    YOUTUBE

    விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

    "இறைவசனங்களின் கருத்தை மாற்றுதல் யஹூதிகளின் பண்பு. தஹ்ரீஃப் என்பதன் விளக்கம். தஹ்ரீஃபின் வகைகள் : 1. வசனத்தை மாற்றுதல் 2. கருத்தை மாற்றுதல் தஃவீலின் விளக்கமும் அதன் சொற்பிரயோக வகைகளும்"

உங்கள் கருத்து முக்கியமானது