அறிவியல் வகைகள்

معلومات المواد باللغة العربية

அஷ்அரிகள், மாதுர்தியாக்கள்

பொருட்ளின் எண்ணிக்கை: 1

  • தமிழ்

    MP4

    விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

    "அல்குர்ஆன், ஸுன்னாவில் கூறப்பட்டுள்ள தஃவீல் பிற்காலத்தில் தஃவீலுக்கு வழங்கப்பட்ட விளக்கம் அஷ்அரிய்யா, மாதுரீதிய்யாக்களிடம் தஃவீல் அல்லாஹ்வின் பெயர், பண்புகளில் முஃதஸிலாக்கள், அஷ்அரிய்யாக்களின் நிலைப்பாடு"