அறிவியல் வகைகள்

நாமங்களிலும் குணாதிசயங்களிலும் ஏகத்துவம்

பொருட்ளின் எண்ணிக்கை: 5

رأيك يهمنا