அறிவியல் வகைகள்

  • தமிழ்

    YOUTUBE

    "முஹர்ரம் மாதத்தை வரவேற்பதில் மக்களின் நிலைப்பாடு முஹர்ரம் 10 ஒரு கூட்டத்திற்குப் பெருநாள், இன்னொரு கூட்டத்திற்கு துக்க தினம். கர்பலா ஒரு சுருக்கப் பார்வை. ஷீஆக்கள் துக்க தினம் கொண்டாடுவதில் முக்தார் அஸ்ஸகபீயின் பங்களிப்பு இஸ்லாத்தின் எதிரிகள் இதனை எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றனர்? ஆஷூரா தினத்தில் நடைபெறும் பித்அத்கள்"

உங்கள் கருத்து முக்கியமானது