அறிவியல் வகைகள்

معلومات المواد باللغة العربية

குர்ஆன் மொழி பெயர்ப்பு

இந்த பக்கம் 50 க்கும் மேற்பட்ட உலக மொழிகளில் குரான் மொழிபெயர்ப்பு கொண்டுள்ளது,

பொருட்ளின் எண்ணிக்கை: 2

உங்கள் கருத்து முக்கியமானது