அறிவியல் வகைகள்

معلومات المواد باللغة العربية

தயம்மம் செய்தல்

பொருட்ளின் எண்ணிக்கை: 1

  • தமிழ்

    PDF

    "வுழூஃ, யம்மம் மற்றும் குளிப்பு பற்றிய விளக்கம்.த ாகுப்பு: அஷ்தெய்க் கலாநிதி கை ம் ெர்ைான் அவர்கள். மிழில் யாரிக்கப்பட்ட இப்பட அட்கடயில் நபி (ஸல்) அவர்களின் வுழூஃ , யம்மம் மற்றும் குளிப்பு பற்றிய சிறு விளக்கம், விளக்கப் படங்களுடன் முன்கவக்கப்படுகிைது."