அறிவியல் வகைகள்

معلومات المواد باللغة العربية

வேறுபாடுகள்

பொருட்ளின் எண்ணிக்கை: 2

 • தமிழ்

  YOUTUBE

  விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

  "காதியானிகளின் அடிப்படைக் கொள்கை 1. மனிதப் பண்புள்ள கடவுள் 2. நபித்துவம் முற்றுப் பெறவில்லை 3. அல்குர்ஆனுக்கு ஒப்பான வேறொரு வேத நூல் 4. காதியான் நகரம் மக்கா, மதீனாவைவிட புனிதமானது 5. அந்நகரில் வருடாந்தம் நிகழும் மாநாட்டுக்கு சமூகமளிப்பதே காதியானிகளின் ஹஜ் காதியானிகள் பற்றி இஸ்லாமிய நிலைப்பாடு"

 • தமிழ்

  MP4

  விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

  "காதியானிகள் - அறிமுகம், உருவான நோக்கம் காதியானிகள் ஒரு வரலாற்றுப் பார்வை மிர்ஸா குலாம் பற்றிய சிறு அறிமுகம் அவனது வாதாட்டங்கள் சில காதியானிகளிடத்தில் நபித்துவ வாதம் அவர்களின் பிரதான குடியிருப்புக்களும், காரியாலயங்களும்"