அறிவியல் வகைகள்

معلومات المواد باللغة العربية

யூதர்கள்

பொருட்ளின் எண்ணிக்கை: 2

 • தமிழ்

  YOUTUBE

  விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

  "ஷீஆக்களின் ஆரம்பம் அப்துல்லாஹ் பின் ஸபஃ என்ற யூதனே வேதத்தை மாற்றுவதில் இரு கூட்டத்திற்குமுள்ள ஒற்றுமை ஓரிறைக் கொள்கை நபிமார்களைக் குறை கூறல் மார்க்கத்தில் அளவு கடந்து செல்லல் நல்லடியார்களுக்கு புனிதத்துவத்தை வாதாடல் நபிமார்களால் வஸிய்யத் செய்யப்பட்டவர்கள் இரு கூட்டத்திலும் மறுபிறவிக் கொள்கை"

 • தமிழ்

  YOUTUBE

  விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

  "இறைவசனங்களின் கருத்தை மாற்றுதல் யஹூதிகளின் பண்பு. தஹ்ரீஃப் என்பதன் விளக்கம். தஹ்ரீஃபின் வகைகள் : 1. வசனத்தை மாற்றுதல் 2. கருத்தை மாற்றுதல் தஃவீலின் விளக்கமும் அதன் சொற்பிரயோக வகைகளும்"