அறிவியல் வகைகள்

معلومات المواد باللغة العربية

சோதனைகள்

பொருட்ளின் எண்ணிக்கை: 2

 • தமிழ்

  YOUTUBE

  பித்னாவை விட்டும் பாதுகாப்புத் தேடுவதன் முக்கியத்துவம், அதில் ஸலபுகளின் நிலை, சோதனைகளும், சத்தியமும் அசத்தியமும் கலந்துவிடுதலும், பித்னாவிலுள்ளதுதான், சோதனைகள் ஏற்படுவதன் காரணம், மனோஇச்சை சம்பந்தமான பித்னா, மார்க்க ரீதியான பித்னா

 • தமிழ்

  YOUTUBE

  மீளாய்வு செய்தல் : முஹம்மத் அமீன்

  பித்னாக்களில் ஈடுபடும் முஸ்லிம்களும் தாம் சரியான வழியில் இருப்பதாக கருதுகிறார்கள். இந்த பித்னாக்கள் மூலம் அல்லாஹ் மக்களை சோதிக்கிறான். இது அல்லாஹ்வின் நியதி. நபி (ஸல்) அவர்களும் இதனை பற்றி எச்சரிக்கை செய்தார்கள். கிதாபுல் பிதன் என்ற நூல் இது பற்றி குறிப்பிடுகிறது. நன்மைகளை நாம் தேடிச் செல்ல வேண்டும். ஆனால் பித்னாக்கள் எம்மை தேடி வரும். உடல் இச்சை, பணம் தேடும் முறை, கொலை போன்ற பித்னாக்கள் இவற்றில் சில. ஆனால் இன்று ஏற்பட்டுள்ள மார்க்க விஷயத்தில் ஏற்படும் குழப்பம் மிகவும் மோசமானது.