இறுதிக்கால பித்னாக்களும் தப்பும் வழிகளும்

இறுதிக்கால பித்னாக்களும் தப்பும் வழிகளும்

விரிவுரையாளர்கள் :

விபரங்கள்

பித்னாவை விட்டும் பாதுகாப்புத் தேடுவதன் முக்கியத்துவம், அதில் ஸலபுகளின் நிலை, சோதனைகளும், சத்தியமும் அசத்தியமும் கலந்துவிடுதலும், பித்னாவிலுள்ளதுதான், சோதனைகள் ஏற்படுவதன் காரணம், மனோஇச்சை சம்பந்தமான பித்னா, மார்க்க ரீதியான பித்னா

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப