மக்கள் ஒன்று சேர்க்கப்படக் கூடிய நாள் - 04

மக்கள் ஒன்று சேர்க்கப்படக் கூடிய நாள் - 04

விபரங்கள்

"மறுமையில் நன்மை, தீமைகள் அல்லாஹ்வின் முன்னிலையில் சமர்பிக்கப்பட்டு, அதில் விசாரணை இடம்பெறும்
மக்கள் ஒன்று சேர்ந்திருக்கும் போது நடைபெறும் சில பயங்கர நிகழ்வுகள்
மறுமையில் எழுப்பப்படுவதை நம்புவதால் கிடைக்கும் பலன்கள்"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப