மக்கள் ஒன்று சேர்க்கப்படக் கூடிய நாள் - 01

மக்கள் ஒன்று சேர்க்கப்படக் கூடிய நாள் - 01

விபரங்கள்

"மறுமைக்காகத் தயாராவது இறைவிசுவாசியின் பண்பாகும்.
மறுமையில் மக்கள் எழுப்பப்பட்டு, ஒன்று சேர்க்கப்படுவது பற்றி இடம்பெற்றுள்ள இறைவசனங்கள்
அல்லாஹ் மறுமையில் முன்சென்றோர், பின்வருவோர், மிருகங்கள், பறவைகள் அனைத்து உயிரினங்களையும் ஒன்று சேர்ப்பான், அவன் யாரையும் மறக்க மாட்டான்."

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப