மக்கள் ஒன்று சேர்க்கப்படக் கூடிய நாள் - 02

மக்கள் ஒன்று சேர்க்கப்படக் கூடிய நாள் - 02

விபரங்கள்

"மக்கள் மறுமையில் பாதணியற்றவர்களாக, நிர்வாணிகளாக, கத்னாச் செய்யப்படாதவர்களாக எழுப்பப்படுவார்கள்.
எந்த நிலையில் அவர்கள் மரணித்தார்களோ அதே நிலையில் எழுப்பப்படுவார்கள்."

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப