அறிவியல் வகைகள்

معلومات المواد باللغة العربية

ரமழானிற்குப் பிறகு என்ன?

பொருட்ளின் எண்ணிக்கை: 1

  • தமிழ்

    MP4

    விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ் மீளாய்வு செய்தல் : ஸபர் சாலிஹ்

    1. ரமழானில் ஆரம்பித்த நல்லமல் தொடரவேண்டும் 2. நபில் தொழுகைகள், சுன்னத்தான நோன்புகள், குர்ஆன் ஓதல், சதக்கா, சகாத் ஆகியன தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும்.