அறிவியல் வகைகள்

معلومات المواد باللغة العربية

தஜ்வீத் முறையில் கிர்ஆன் ஓதுவது

குர்ஆனை தஜ்வீத் முறையில் ஓதுவது, ஒழுத்துக்களின் உச்சரிப்பு என்பன பற்றி சர்வதேச மொழிகளில் விளக்கப்படுத்துகிறது

பொருட்ளின் எண்ணிக்கை: 1