அறிவியல் வகைகள்

 • தமிழ்
  video-shot
  விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

  "ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும் பித்அத் என்றால் என்ன வணக்க முறைகளில் நபியைத் துயர வேண்டிய ஆறு விடயங்கள் பித்அத்தின் விபரீதங்கள் நவீனகால சில பித்அத்கள்"

 • தமிழ்
  video-shot
  விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

  "மனித உருவாக்கத்தின் படி நிலைகளில் உள்ள அறிவியல் அற்புதங்கள். கருவில் சிசுவின் கருவளர்ச்சிக் கட்டங்கள். கருவில் பாதுகாக்கப்பட்ட தளமும், குர்ஆன் கூறும் அந்த மூன்று இருள்களும் படைக்கப்பட்டதும், படைக்கப்படாததுமான சதைப் பிண்டம் சிசுவிற்கு எப்போது ரூஹ் (உயிர்) ஊதப்படும் ? 40 நாட்களுக்குப் பின்னரா? அல்லது 120 நாட்களுக்குப் பின்னரா? கடமையை விடுவதற்கும், பாவத்தை செய்வதற்கும் விதியைக் காரணம் காட்டுதல். எப்போது விதியைக் காரணம் காட்ட வேண்டும்? படைப்பினங்களின் விதி எழுதப்படுவதும், அதன் வகைகளும்"

 • தமிழ்
  video-shot
  விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

  "ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும் அஸ்ஸாதிக், அல்மஸ்தூக் என்பவற்றின் விளக்கம் மனித உருவாக்கத்தின் கட்டங்கள். ஹதீஸில் கூறப்பட்ட அலகத், முழ்கத் ஆகியவற்றின் விளக்கம் அல்லாஹ் யாருக்கும் வெளிப்படுத்தாத 5 விடயங்கள். கருவரையில் சிசுவுக்கு உயிர் ஊதப்படும் போது எழுதப்படும் 4 விடயங்கள் நல்ல, தீய முடிவுகளில் விதியின் பங்களிப்பு பற்றிய விளக்கம்"

 • தமிழ்
  video-shot
  விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

  "ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும் இரு சாட்சியங்களின் கருத்து ஏனைய இஸ்லாத்தின் தூண்கள் பற்றிய விளக்கம் இந்நபிமொழியில் நோன்பைக் காண ஹஜ்ஜை முற்படுத்தியுள்ளதன் தெளிவு"

 • தமிழ்
  video-shot
  விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

  "ஈமானின் கடமைகள் பற்றிய விளக்கம் வணக்கம் என்றால் என்ன? நபி, ரஸூல் இரண்டிற்குமிடையிலான வேறுபாடு இறுதி நாளும் அதன் சில நிகழ்வுகளும் இஹ்ஸான் என்பதன் விளக்கம் மறுமையும் இதன் சிறிய அடையாளங்கள் சிலவும்"

 • தமிழ்
  video-shot
  விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

  "ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும் இந்நபிமொழி 13 நபித்தோழர்கள் வாயிலாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அவற்றில் 3 வழிகள்தான் வலுவானவை கதரிய்யா என்ற பிரிவுக்கு மறுப்புக் கொடுப்பதே இந்நபிமொழி அறிவிக்கப்படதன் பின்னனி. கற்றலின் ஒழுங்கு முறைகளுக்கு இந்நப்மொழி ஒரு முன்மாதிரி நபியவர்களைப் பெயர் சொல்லி அழைப்பதன் சட்டம் வானவர்கள் மனித தோற்றதில் உருவமெடுத்தல் இஸ்லாத்தின் தூண்கள் பற்றிய விளக்கம் இரு கலிமாக்களும் ஒரே தூணின் கீழ் கூறப்பட்டதன் நோக்கமும் வணக்கங்கள் ஏற்கப்படுவதற்கும் இதற்குமிடையிலான தொடர்பும் ஈமானின் தூண்கள் பற்றிய விளக்கம் ஈமானின் விளக்கமும் அது உள்ளடக்குபவையும் ஈமான் அதிகரிக்கவும் குறையவும் செய்யும் ஈமான் விடயத்தில் வழிதவறிச் சென்ற பிரிவுகள்"

 • தமிழ்
  video-shot
  விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

  "செயல்கள் அனைத்தும் எண்ணங்களைப் பொறுத்தே என்ற நபிமொழின் முக்கியத்துவம். ஹதீஸ்கலை அறிஞர்களிடத்தில் கரீப் என்றால் என்ன இமாம் புஹாரி இந்நபிமொழியைக் கொண்டு தான் தனது ஸஹீஹை ஆரம்பித்துள்ளார்கள். இந்த ஹதீஸின் சிறப்பு பற்றி ஸலபுகளின் கூற்றுக்கள். நிய்யத் என்பதன் விளக்கமும், அதன் அர்த்தத்தில் அல்குர்ஆன் ஸுன்னாவில் பிரயோகிக்கப்பட்டுள்ள வேறு சொற்களும். வணக்கங்கள் ஏற்கப்படுவதற்கான நிபந்தனைகள். ஹிஜ்ரத்தும் அதன் வகைகளும் சட்டங்களும் முஹாஜிர் உம்மி கைஸின் சம்பவமும், இந்நபிமொழிக்கும் அச்சம்பவத்திற்குமுள்ள தொடர்பும்"

 • தமிழ்
  video-shot
  விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

  "நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை தொடர் - முன்னுரையில் பின்வரும் விடயங்கள் உள்ளடங்கியுள்ளன : 1. நபி (ஸல்) அவர்கள் காலம் முதல் இமாம் நவவீ (ரஹ்) காலம் வரை ஸுன்னா தொகுப்பட்ட வரலாற்றுச் சுருக்கமும், நூல்களும். 2. அல்அர்பஊனன் நவவிய்யாஃ நூலாசிரியர் இமாம் நவவீயுடைய வாழ்கைச் சுருக்கம். 3. அல்அர்பஊனன் நவவிய்யாஃ நூலறிமுகம் 4. இந்நூலுக்கு அன்றும் இன்றும் எழுதப்பட்ட விள்க்கவுரை நூல்கள் சில."

 • தமிழ்
  எழுத்தாளர் : அபு சகரிய்யா அல் நவவி மொழிபெயர்ப்பு : முஹம்மத் இம்தியாஸ் மீளாய்வு செய்தல் : முஹம்மத் அமீன்

  தேர்நதெடுக்கப்பட்ட 40 ஹதீஸ்களில் முதல் பாகம்

 • தமிழ்
رأيك يهمنا