நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 29

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 29

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
சுவனத்திற்குச் செல்வதற்கும், நரகத்தை விட்டுப் பாதுகாப்பு எடுப்பதிலும் நபித்தோழர்களின் ஆர்வம்
இஸ்லாத்தின் தூண்கள்
தர்மம், இரவுத் தொழுகையின் சிறப்பு
பிறருக்குத் தீங்கிழைக்காமல் நாவைப் பேணுதல்"

feedback