நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 40

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 40

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
உலகத் தேவையற்றிருத்தல் என்பதன் விளக்கம்
வாழ்க்கை, ஆரோக்கியம் இரண்டையும், நோய் மரணம் வருமுன் நல்லறங்களுக்காகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளல்
நபிமொழிகளில் பிறரின் கூற்றுக்களும் உட்புகுத்தப்படும் "இத்ராஜ்" பற்றிய தெளிவு."

feedback