நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 39

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 39

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
இஸ்லாம் அளித்திருக்கும் மூன்று சலுகைகள் : தவறு, மறதி, பலவந்தம்
மேற்கண்ட சலுகைகள் மூலம் அடியார்கள் குற்றம் பிடிக்கப்படாமல் இருப்பது அல்லாஹ் அவர்கள் மீது கொண்டுள்ள அதிக கருணையின் அடையாளம்
இச்சலுகைகள் ஏற்கப்படும் சில சந்தர்ப்பங்கள்"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப