நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 26

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 26

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
மூட்டுக்களுக்குப் பதிலாகக் கொடுக்க வேண்டிய தர்மம்
தர்மத்தின் சிறப்பும் அதன் வழிகளும்
தொழுகைக்காக அதிக எட்டுக்கள் வைத்து நடந்து செல்வதன் சிறப்பு
பாதையில் நோவினை தருபவற்றை அகற்றுவதன் சிறப்பு"

feedback