நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 35

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
பொறாமை, போட்டிக்கு விலை உயர்த்துதல், கோபித்துக் கொள்ளல் ஆகியவற்றிலிலருந்து எச்சரிக்கை
தனது சகோதர முஸ்லிமுக்கெதிராக வியாபாரம் செய்யலாகாது
இஸ்லாமிய சகோதரத்துவமும், அதனை சீர்குழைக்கும் விடயங்களிலிருந்து எச்சரிக்கையாக இருத்தல்
ஒரு முஸ்லிமை இழிவாகக் கருதுதல் கூடாது."

feedback