நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 31

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
உலகத் தேவையற்றிருப்பதன் அர்த்தமும் விளக்கமும்
உலக மோகமின்றி இருத்தல்
மக்களிடமிருப்பதை விட்டும் தேவையற்றிருத்தல்
அல்லாஹ்வுடைய நேசித்தல் எனும் பண்பு யதார்த்தமானது"

feedback