நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 28

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
உபதேசம் செய்வதன் அவசியம்
பொறுப்புதாரிகள், தலைவர்களுக்குக் கட்டுப்படுவதன் அவசியம்
மார்க்கத்தில் இல்லாத ஒன்றை புதிதாக உருவாக்குவதன் விபரீதம்
அனைத்து நூதனங்களும் வழிகேடு."

feedback