நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 34

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
பாவங்களைத் தடுப்பதன் அவசியம்
பாவங்களைத் தடுப்பதில் பேண வேண்டிய படிமுறைகள்"

feedback