இறைவசனங்களின் கருத்தை மாற்றுதல் (1)

இறைவசனங்களின் கருத்தை மாற்றுதல் (1)

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"இறைவசனங்களின் கருத்தை மாற்றுதல் யஹூதிகளின் பண்பு.
தஹ்ரீஃப் என்பதன் விளக்கம்.
தஹ்ரீஃபின் வகைகள் : 1. வசனத்தை மாற்றுதல் 2. கருத்தை மாற்றுதல்
தஃவீலின் விளக்கமும் அதன் சொற்பிரயோக வகைகளும்"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப