இறைவசனங்களின் கருத்தை மாற்றுதல் (3)

இறைவசனங்களின் கருத்தை மாற்றுதல் (3)

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"அல்லாஹ்வின் பெயர், பண்புகளை உறுதிப்படுத்தும் 3 வழிமுறைகள் : 1. அவனைப் பார்த்திருக்க வேண்டும். 2. அவனைப் போன்ற ஒன்றைப் பார்த்திருக்க வேண்டும். 3. அவனிடமிருந்து செய்தி வர வேண்டும். இவ்வழிமுறை மாத்தரமே சாத்தியமானது.
அல்லாஹ்வின் பெயர், பண்புகளில் சில அடிப்படைகள்"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப