ஆசிரியர்களின் பொறுப்புகளும் மாணவர்களின் கடமைகளும்

விரிவுரையாளர்கள் : மௌலவி S.L. நவ்பர்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

மன்ஹஜ் அல் இஸ்லாம் கருத்துக் களம் – தஅவா பணியில் ஈடுபடும் அஷ் ஷெய்க் அப்துல் வதூத் ஜிப்ரி அவர்களுடன் கருத்து பரிமாறல்.
ஆசிரியர்; 1. பின்ளைகளை அமானிதமனாக நடத்தவேண்டும்.
2. வேலையை திறமையாக செய்ய வேணடும்.
3. வேலையை முழுமையாக செய்ய வேண்டும்.
4. பல்வேரறு தரத்தை சார்ந்த மாணவர்கள் கவணம் செலுத்த வேண்டும்.
5. ஆடைகள், ஒழுக்கங்கள் பற்றி கவணம்செலுத்த வேண்டும்
மனணவர்கள்; ஆசிரியரை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப