பாதிமிய்யாக்கள் ஓர் அறிமுகம்

பாதிமிய்யாக்கள் ஓர் அறிமுகம்

விரிவுரையாளர்கள் :

விபரங்கள்

"அறிமுகம்.
பாதிமிய்யாக்களும் பாதினிய்யாக்களும்.
அஸ்ஹர் பல்கலைக்கழகமும் பாதிமிய்யாக்களும்
மௌலித், மீலாத்விழாக்கள் இவர்களின் உருவாக்கமே.
ஆட்சி ஆரம்பம் : ஹி.296 - உபைதுல்லாஹ் அல் மஹ்தி.
ஆட்சி முடிவு : ஹி 6ம் நூற்றாண்டின் இறுதி - அல் ஆழிதுபிலலாஹ். (14 ஆட்சியாளர்கள்).
ஆட்சிப்பரப்பு : டியுனிஸியா - மொரோக்கோ - எகிப்து - ஸிரியா.
சிலுவைப் போரில் கிறிஸ்தவர்களுக்கு உதவியவர்கள்"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப