ஸூபித்துவம்

ஸூபித்துவம்

விபரங்கள்

ஸூபித்துவத்தின் அடிப்படை, அத்வைதம், அதனையொட்டி உருவான மௌலித்கள், அதன் விபரீதங்கள்

feedback