அகை அல்லாஹ் மனிதர்ைளுக்கு இயல்பாைவை கைாடுத்துள்ள பண்புைள்

எழுத்தாளர் :

விபரங்கள்

அகை அல்லாஹ் மனிதர்ைளுக்கு இயல்பாைவை கைாடுத்துள்ள பண்புைள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப