இந்து மதத்தில் மிருகங்களை அறுத்து பலியிடுவது

விபரங்கள்

மிருகங்களை அறுத்து பலியிடும் யாகம், மாமிச உணவு பற்றி இந்து மதம் கூறும் கருத்து என்ன?

feedback