எழுத்தாளர் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

1. குர்ஆனில் சூரா பகராவின் 190, 191, 192 வசனங்களுக்கு பிழையான அர்த்தம் கொடுக்கும் முயற்சிக்கு உண்மையை தெரிவு படுத்தல்
2. ஐரோப்பாவில் இஸ்லாத்தின் வளர்ச்சியையும் எழுச்சியையும்

feedback