ஜிஹாத், ஜிஸ்யா பற்றி இஸ்லாமிய விளக்கம், இஸ்லாத்தை நபி (ஸல்) அவர்கள் போதித்த முறைகள் 3

ஜிஹாத், ஜிஸ்யா பற்றி இஸ்லாமிய விளக்கம், இஸ்லாத்தை நபி (ஸல்) அவர்கள் போதித்த முறைகள் 3

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

1. ஜிஹாத், ஜிஸ்யா பற்றி விளக்கம்.
2. இஸ்லாமிய ஆட்சியில் வாழும் முஸ்லிமல்லாத மக்களை நடத்தும் முறைகள்.
3. யுத்த களத்தில் இஸ்லாமிய நடத்தை

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப