இஸ்லாத்தில் பெண்களின் மாதவிடாய்

விபரங்கள்

1. மாதவிடாய் என்பது பெண்களுக்கு இயற்கை
2. இவள் தீட்டு ஏற்பட்டவள் அல்ல.
3. அக்காலத்தில் வணக்க வழிபாட்டில் ஈடுபட தேவையில்லை.
4. நீண்டகாலம் ஏற்படும் இரத்தப்போக்கை புறக்கணித்து வணக்க வழிபாட்டி ஈடுபட முடியும்.

feedback