இஸ்லாத்தில் பெண்களின் மாதவிடாய்

எழுத்தாளர் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

1. மாதவிடாய் என்பது பெண்களுக்கு இயற்கை
2. இவள் தீட்டு ஏற்பட்டவள் அல்ல.
3. அக்காலத்தில் வணக்க வழிபாட்டில் ஈடுபட தேவையில்லை.
4. நீண்டகாலம் ஏற்படும் இரத்தப்போக்கை புறக்கணித்து வணக்க வழிபாட்டி ஈடுபட முடியும்.

Download
رأيك يهمنا