சொல்லாலும் செயலாலும் அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி கூறல்

விபரங்கள்

எமக்கு அருளப்பட்ட மாபெரும் கிருபை அல்லாஹ்வின் மார்க்கமாகிய இஸ்லாம் என்பதை புரிந்துக் கொண்ட மக்கள் எத்தனை பேர்? அல்லாஹ்வுக்கு அதற்கான நன்றிக் கடனை செலுத்துவது எப்படி?

Download
رأيك يهمنا