அல்லாஹ்வை மாத்திரம் வணங்குவது ஏன்?

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப