ஜாஹிலிய்யாவும் இஸ்லாமும்

விபரங்கள்

1.ஜாஹிலிய்யா என்றால் என்ன?
சொற்பொழிவுத் தொடரில் முதலாவது.
2.ஜாஹிலிய்யாவின் வகைகள்
சொற்பொழிவுத் தொடரில் இரண்டாவது.

feedback