ஹஜ், உம்ரா செயல் விளக்கம்

விபரங்கள்

1. ஹஜ் உம்ரா செய்யும் முலைகள், ஹஜ்ஜின் வகைகள், இஹ்ராம், மீகாத் நிலைகள், தல்பியா,தவாப், ஸஈ செய்தல், தலை முடியை வெட்டல்.
2. ஹஜ்ஜின் கடமைகள், 8ம், 9ம், 10 நாட்கள்செய்ய வேண்டிய கடமைகள்.
3. உம்ராவின் வாஜிபாத் கடமைகள், ஹஜ் உம்ராவின் சுன்னத்துகள், இஹ்ராத்தில் தடுக்கப்பட்டவைகள, இஹ்ராத்தில் தடையானவற்றை செய்தால் அவற்றுக்கு பரிகாரம் என்பன.

feedback