ஹஜ் மற்றும் உழ்ஹிய்யாவின் சட்டங்கள்

விபரங்கள்

ஹஜ் மற்றும் உம்ராவின் சட்டங்கள், அல் இஹ்ராம், இஹ்ராமின் வாஜிப்கள், சுன்னத்துக்கள், இஹ்ராம் நிய்யத்துடன் ஏனைய ஆடைகளை கலைவது வாஜிப் ஆகும்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப