அறிவியல் வகைகள்:

விபரங்கள்

இறை விசுவாசத்தில் அறியப்படவேண்டிய முக்கிய விபரங்கள் பற்றி 22கேள்விகளும் அவற்றுக்கான பதில்களும் என்ற முறையில் இலகுவான பாடங்கள் இதில் அடங்களியுள்ளன.

feedback