இஸ்லாத்திலுள்ள நல்லம்சங்கள் - பெறுமதி மிக்கதோர் சுருக்கம்

விபரங்கள்

இஸ்லாத்தின் வணக்க வழிபாடுகளிலும், சட்டங்களிலும், சலுகைகளிலும் உள்ள நல்லம்சங்களும் அதன் மூலம் மனிதனுக்கு கிடைத்த நற்பயன்களும் இதில் அடங்கும்.

Download
رأيك يهمنا