ஏகத்துவத்தின் பலன்களும் இணைவைப்பின் அபாயங்களும்

மீளாய்வு செய்தல்: Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

ஏகத்துவம்
இணைவைத்தல்
இணைவைப்பின் வகைகள்
இணைவைப்பின் அபாயங்கள்
இணைவைப்பவர் இழக்கும் பாக்கியங்கள்
மக்களிடையே நிகழும் இணைவைப்புக்கள்
இணைவிப்பில் விழுவதற்கான காரணங்கள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப