இஸ்லாமில் சொத்துரிமை

எழுத்தாளர் : உமர் ஷெரிப்

மீளாய்வு செய்தல்: ஷைக் அரஃபாத் கரீம்

விபரங்கள்

குர்ஆன் சுன்னாவின் அடிப்படையில் சொத்துரிமை சட்டங்களை விவரித்து, பிற மக்கள் இஸ்லாமிய சட்டத்தின் மீது செய்கின்ற ஆட்சேபனைகளுக்கு தக்கபதில்களை தருகிறது.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

ஆரம்ப இடம்:

தாருல் ஹுதா

அறிவியல் வகைகள்: